Utgravingsprosjekt

E6 Ulsberg-Vinnåslierne


Sted:

Kontaktperson: Staale Normann

Tidsrom: August - September, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med detaljregulering av E6 Ulsberg-Vindåsliene skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke seks fangstgroper av totalt 8 i et fangstanlegg registrert i den delen av planområdet som ligger i Midtre Gauldal kommune. Det er registrert flere kulturminner av samme type i Midtre Gauldal, og i tillegg er det registrert jernfremstillingsanlegg, kullgroper og tjæremiler i området. For øvrig er det påvist kulturminner av ulik art i Midtre Gauldal som vitner om bosetning i området fra yngre steinalder og opp gjennom vikingtid.