Utgravingsprosjekt

E6 Ulsberg – Vindåsliene


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Staale Normann

Tidsrom: August - September, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med detaljregulering av E6 Ulsberg-Vindåsliene skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke to fangstgroper i et område som planlegges til varig deponi og fremtidig industriområde, i Rennebu kommune. De store utmarksområdene som særpreger Rennebu har vært rik på ressurser, som jaktbart vilt og myrmalm til jernfremstilling, og har vært viktige for bosetningen i forhistorisk tid og middelalder. Fangstgropene som skal undersøkes er kun to av flere slike, og det er i tillegg registrert flere jerfremstillingsanlegg i Rennebu kommune.