Utgravingsprosjekt E6 Melhus

E6 Melhus

18.12.10
Av Redaksjonen

I forbindelse med nybygging av E6 gjennom Melhus kommune har NTNU Vitenskapsmuseet foretatt omfattende arkeologiske undersøkelser langs deler av veitraseen. Alle undersøkelsesområdene ligger i dag under dyrket mark og eventuelle kulturlag er for lengst pløyd vekk. Ved den arkeologiske undersøkelsen ble den maskinelle flateavdekkingsmetoden benyttet. Undersøkelsene på Melhus foregikk i hovedsak i fire områder: Nord for Loddbekken, nord for Melhus kirke, på Søberg og Skjerdingstad.

Store arealer ble avdekket, og det ble funnet flere interessante førhistoriske boplass- og gravfunn. Nord for Loddbekken ble det i løpet av de første dagene funnet en branngrav fra yngre jernalder. Ved videre avdekking av området ble det klart at graven lå i sentrum av en utpløyd gravhaug. Haugen som har målt ca. 18 meter i tverrmål, har opprinnelig vært omkranset av en grunn nedgraving, såkalt fotgrøft. Ved flom i elva eller leirras har fotgrøften blitt fylt med flytende leire. Da matjorden ble fjernet av åkeren med gravemaskin ble grøften synlig som en leirsirkel i den gule, sterile undergrunnen. I selve graven ble det funnet brente bein, trekull, sverd, kniv og flere mindre jernfragmenter. Tett inntil den store leirsirkelen ble det funnet spor etter en noe mindre gravhaug, ca. 12 meter i tverrmål. Den hadde i likhet med den første en leirfylt fotgrøft. Det ble ikke funnet spor etter grav i den mindre haugen.

Ifølge skriftlige beretninger fra senere del av 1700-tallet lå det en mengde gravhauger på sletten nord for Melhus kirke, deriblant to «Kiæmpe-Haue». Videre sies det at nedenfor sletten, lenger nord, lå atskillig flere hauger, både runde og avlange. På begynnelsen av 1800-tallet var gravhaugene ifølge skriftlige kilder nesten utjevnet av dyrking. Det er utvilsomt rester av dette gravfeltet som nå er blitt avdekket. Spesielt med funnet er at selve graven i den største haugen var så godt bevart. Graven lå forholdsvis høyt opp i matjordslaget, og det er et under at den ikke har blitt ødelagt av plogen.

På platået nord for Melhus kirke ble det funnet en mengde førhistoriske bosetningsspor. Det ble avdekket spor etter seks langhus, flere stolpehull, kokegroper, ildsteder og to mulige flatmarksgraver. Husene er alle treskipete langhus. I to av husene, som kan være fra bronsealderen ble funnet spor etter takbærende stolper, veggstolper, skillevegger og inngangsparti. De to husene har vært inntil 20 meter lange og 5,5 meter brede.

På Søberg ble det avdekket to utpløyde gravhauger og et treskipet langhus. Gravhaugene var markert av sirkelformete fotgrøfter i undergrunnen. Matjordslaget i dette området var forholdsvis tynt, og plogen har skåret dypt ned i undergrunnen, slik at fotgrøftene kun var synlige som mørke avtrykk. Begge sirklene viste at haugene har vært inntil 19 meter i tverrmål. I den ene haugen lå en firkantet steinsatt nedgraving i midten, 80 cm dyp. Ingen gjenstander ble funnet.

Undersøkelser rundt Planteskolen på Skjerdingstad gav også betydelige resultater. Det ble avdekket seks langhus, 20–30 meter lange, samt flere kokegroper og ildsteder. Rundt det ene huset var det spor etter vegger av flettverk med leirklining. I nærheten av det huset ble det funnet en vakkert tilhugget spydspiss av kvartsitt. Spydspissen lå i en grusfylt nyere grøft tvers over undersøkelsesområdet, og er sannsynligvis blitt ført dit med grusen.

Prosjektansvarlige var:
Preben Rønne
Brynja B. Birgisdottir
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.