Utgravingsprosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal

Lokaliteter fra eldre og yngre steinalder samt gravminner, bosetningsspor og hulveier fra jernalder.

09.08.13
Av Redaksjonen
Avslag av bergart funnet sammen med en nøstvetøks på lokaliteten Stokke/Polland 3
Innledende undersøkelser er igang på lokaliteten Stokke/Polland 3, beliggende på 40 meter over havet og datert til nøstvetfasen

I forbindelse med bygging av ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble kommune, Telemark, skal Kulturhistorisk Museum gjennomføre et treårig utgravningsprosjekt med fokus på steinalder og jernalder. Den 16 kilometer lange veitraseen følger Telemarks skjærgårdskyst, og krysser flere forhistoriske fjordsystemer hvor det har bodd mennesker helt siden istidens slutt for ca. 11 000 år siden og frem til i dag. Prosjektets fokus er blant annet rettet mot å undersøke variasjon og kontinuitet i menneskets bruk av kystsonen over tid, samt å studere boplassenes ulike funksjoner. I alt er 44 kulturminner berørt av veiutbyggingen. 33 lokaliteter er steinalderboplasser, mens to gravhauger, tre hulveier samt bosetningsspor kan dateres til jernalder.

Årets feltsesong varer fra 5. august til 27. september. I denne perioden vil tre gravelag undersøke i alt ni lokaliteter fra seinmesolitikum og tidligneolitikum like ved Stokkevann. Videre vil et fjerde gravelag undersøke hulveier og et mulig gårdsanlegg fra folkevandringstid ved Hydal. Innenfor et mindre område er det registrert stolpehull, kokegroper, dyrkningsspor og mulige graver. Samlet sett gir dette muligheter for å undersøke gårdens organisering i landskapet

Steinalderlokalitetene ligger på høyder mellom ca. 20 og 110 meter over dagens havnivå, og kan ut fra strandlinjeforskyvningen dateres fra tidligmesolitikum til tidlig- eller mellomneolitikum (ca. 9500-2300 f. Kr.). Steinalderundersøkelsene vil dels fokusere på den synkrone utnyttelsen av landskapet, altså relasjonen mellom ulike steder og lokalitetstyper som har vært i bruk samtidig, og dels på variasjoner i landskapsbruken over tid. Den kontekstuelle og landskapsmessige sammenhengen mellom gård, grav og veier i jernalder vil være et viktig fokus for jernalderundersøkelsene.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.