Utgravingsprosjekt Brunstad

Store boplasser fra eldre steinalder på Brunstad

05.06.14
Av Redaksjonen
Oversikt over lok. 24 sett mot nordøst. Lok. 25 ligger oppå platået i venstre billedkant.

Parallelt med de store, flereårige utgravningsprosjektene gjennomfører Kulturhistorisk museum også mange andre forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelser av steinalderboplasser på Østlandet. Også mindre prosjekter kan ha et betydelig vitenskapelig potensial og bidra med ny, viktig kunnskap.

I 2014 skal to boplasser fra eldre steinalder (på fagspråk «mesolitikum») undersøkes, kalt Brunstad lok. 24 og lok. 25. Begge boplassene ligger mellom parallelle bergrygger i terreng som heller slakt og uten noen klar topografisk avgrensning mot nord. Lok. 24 ligger 51–54 moh. I sør avgrenses denne boplassen av et myrsøkk. Ved nedbør oppstår det raskt et mini-tjern her, da vannet ikke dreneres ut, men blir fanget mellom bergryggene. Lok. 25 ligger umiddelbart vest for lok. 24 og 1–2 m høyere i terrenget. Et markert trinn på omkring 1–1,5 m høyde skiller de to lokalitetene fra hverandre.

De to boplassenes romslige nærhet er et viktig aspekt. På bakgrunn av steinalderbosetningens sterke tilknytning til strandlinjen er det en mulighet for en liten aldersforskjell mellom de to boplassene vi nå undersøker. I så fall er den høyestliggende (lok. 25) marginalt eldre enn lok. 24.

Lok. 24 er minst 1500 m2 stor. Foreløpig ser funnene, som har entydig mesolittisk karakter, ut til å fordele seg på ulike konsentrasjoner. Utgravningen av lok. 24 ble påbegynt høsten 2013, men da ble det hovedsakelig bare gravd i det øverste 10 cm-laget under torva. Da ble det blant annet funnet en presist rektangulær og velslipt skive av sandstein med hull og innrisset dekor på begge sider, kanskje et anheng eller lignende. Så langt har vi ikke funnet noen parallell til denne dekorerte gjenstanden. Dekoren har imidlertid likhetstrekk med dekor som forekommer på enkelte mesolittiske hakker og køller, så stykket antas å være samtidig med de øvrige boplassfunnene på stedet. Like fullt ser det mulige anhenget ut til å være en helt spesiell gjenstand, selv i skandinavisk og nordeuropeisk steinaldersammenheng.

Anheng(?) av sandstein med dekor. Gjenstanden er ca. 10,5x3,5 cm stor. Fotogrammetri: S. Kristensen.

Anheng(?) av sandstein med dekor. Fotogrammetri: S. Kristensen.

Så langt i årets undersøkelse har vi blant annet funnet flere trinnøkser, og vi har avdekket flere konsentrasjoner av skjørbrente steiner. Det er berettiget håp om at disse steinkonsentrasjonene kan være de øvre delene av kokegroper eller ildsteder med bevart og daterbart, organisk materiale i dypere lag.

I fortsettelsen skal vi forsøke å bekrefte eller avkrefte inntrykket av at funnene fordeler seg på ulike konsentrasjoner. Hvis de ulike funnkonsentrasjonene er så distinkte som de ser ut, kan disse være spor etter flere ulike besøk på stedet, kanskje med en liten aldersforskjell mellom de ulike besøkene. Eventuelt kan de også være samtidige spor etter ulike aktivitetsområder innad på en stor boplass. Vi håper å få klarhet i dette spørsmålet gjennom presise C14-dateringer fra ildsteder eller kokegroper i de ulike funnkonsentrasjonene.

På lok. 25 synes de littiske funnene mer vilkårlig spredt på flaten. De finsorterte sandmassene virket først å være uforstyrret i seinere tid. Den vertikale funnspredningen med stedvis økt funnfrekvens i lag 3–5 kan sammen med et mørkt, kullholdig lag 30–40 cm under torvoverflaten tyde på at boplasslaget fra steinalderen likevel er blitt forstyrret. Arbeidshypotesen er at det mørke laget er et fossilt dyrkningslag. Hvis den antakelsen stemmer, må stedet altså ha blitt dyrket opp på et langt seinere tidspunkt enn i eldre steinalder (bronsealder?). Et representativt og typologisk daterbart funnmateriale skal samles inn fra lok. 25, og det nevnte laget og eventuelle øvrige strukturer skal C14-dateres.

Selv om den innsamlede flinten fra boplassene jevnt over synes å være av svært god kvalitet, er råstoffvariasjonen stor. Ved siden av flint er både bergkrystall, kvarts, kvartsitt og bergarter som sandstein, porfyr, diabas og hornfels blitt bearbeidet på lokalitetene. I tillegg har vi et betydelig antall funn av metarhyolitt; en lokal, rødlig bergart med flintlignende egenskaper.

Metarhyolitt.

Metarhyolitt.

Krystallklar er den passende beskrivelsen av dette midtfragmentet av en  smalflekke.

Krystallklar er den passende beskrivelsen av dette midtfragmentet av en smalflekke.

 

 

 

 

 

 

 

Funn av sandsteinskniver, prikkhogde trinnøkser av bergart med slipte egger og spor etter mikroflekkeproduksjon peker tydelig mot en datering av både lok. 24 og lok. 25 til mesolitikum. På bakgrunn av høyden over havet kan de to lokalitetene dateres til ca. 6000 f.Kr. eller like etter, altså eldste del av nøstvetfasen. Funnsammensetningen – den typologiske dateringen – stemmer over ens med dette. Dette bekreftes også av to C14-dateringer som foreligger fra første sesong på lok. 24, med resultater til perioden 6000–5700 f.Kr. Ut fra høydeforskjellen kan lok. 25 tenkes å være marginalt eldre.

Hel, men noe forvitret trinnøks. Ulike hardheter på mineralene i bergarten skaper de langsmale forhøyningene.

Hel, men noe forvitret trinnøks. Ulike hardheter på mineralene i bergarten skaper de langsmale forhøyningene.

Den seinmesolittiske nøstvetfasen er de siste tiårene blitt godt belyst gjennom flere utgravningsprosjekter. Fasen kan derfor synes godt definert og avgrenses til perioden ca. 6350–4650 f.Kr. Imidlertid er fasen hovedsakelig definert ut fra funn på østsiden av Oslofjorden og det er særlig boplasser fra den seinere delen av nøstvetfasen som er undersøkt. Kunnskapen om mange sider ved det typologiske, teknologiske og kronologiske forløpet i slutten av mellommesolitikum og den eldste og midtre delen av nøstvetfasen (ca. 6500–5500 f.Kr.) er fremdeles nokså dårlig empirisk belagt.

 

 

Trolig kan lok. 24 og lok. 25 på Brunstad bidra med ny og viktig kunnskap om dette hittil lite kjente avsnittet av eldre steinalder. Undersøkelsen pågår fram til medio juli.

 

 

 

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.