Utgravingsprosjekt Astad

Arkeologiske undersøkelser på Astad

28.04.12
Av Redaksjonen

I forbindelse med reguleringsplan for ny vei og kryss ved Astad pågår det nå arkeolgiske undersøkelser på to områder innenfor traseen. Undersøkelsen startet 16.04 med varighet til 04.05. Møre og Romsdal sin registreringsundersøkelse avdekket dyrkingslag, stolpehull og kokegroper.

Det foreligger to dateringer hvor en kokegrop er datert til yngre bronsealder og en kokegrop er datrt til romertid.

NTNU Vitenskapsmuseet sin undersøkelsen har så langt avdekket rester etter et fossilt dyrkingslag og en mindre åkerrein. Det har også dukket opp en mengde stolpehull og noen få kokegroper. Stolpehullene danner flere paralelle rekker, og trolig er det rester etter flere hus på stedet, men desverre har intensiv dyrking i området trolig fjernet flere av nedgravningene og det er derfor vanskelig å finne spor etter hele huset. Av gjenstandsfunn dukket det første uken opp en flott slipt bergartsøks som med sikkerhet kan dateres til neolittikum. Det er også gjort flere funn av flintavslag, men de ligger til delsl i omrotetede lag sammen med glass, keramikk og krittpipestilker ( 1700 – talls materiale).

Ut i fra funnmaterialet er det derfor sannsynlig at det har ligget en steinalderlokalitet på stedet som nå er dyrket bort.  Bosetningssporene som har dukket opp kan trolig dateres til yngre bronsealder / eldre jernalder. Området er også delvis gått over med bruk av metallsøker, da det skal ha ligget graver som er bortpløyde i området uten at vi vet eksakt beliggenhet. Det har så langt ikke vært gjort funn som sikkert kan knyttes til graver.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.