Sten, stenhantverk och boplatser i östra Mellansverige under tidig postglacial tid

02.04.14
Av Redaksjonen

Presentasjon av forskningsprosjekt på Forskning i fellesskaps nettverksmøte i Skåne 26.-29. mars 2014:

Mitt forskningsprojekt handlar om att studera de första människorna som kom till det område som idag utgörs av länen Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Stockholm, dvs östra Mellansverige. Vidare i ett större sammanhang ingår också övriga Sverige, de nordiska och de baltiska länderna. Som fallstudieområde har jag valt Kolmården beläget i södra Södermanlands och norra Östergötlands län.  Den aktuella tidsperioden som jag kommer att titta närmare påbörjar efter det att den senaste inlandsisen smälte undan. I Kolmården skedde detta för omkring 12000 år sedan. För att kunna studera förändringar över tid, har jag utvidgat de kronologiska ramarna för studien som sträcker från isens tillbakadragande fram till för  8000 år sedan. Det huvudsakliga syftet är att studera när de första människorna kom till området och varifrån de kom. I mitt arbete kommer jag att diskutera begrepp som identitet, migration, resor, nätverk och kulturmöten. De fysiska spåren i studieområdet är bla lokala material som kvarts och icke-lokala stenmaterial som flinta från Skåne. Närvaron av icke lokala stenmaterial på boplatser i studieområdet är väl lämpad för studier och diskussioner om kulturmöten och nätverk. Kvarts dominerar med mer än 90 procent, men det finns också artefakter av andra material som Kinnekulleflinta, tuffer och porfyrer från Dalarna och hälleflinta från Bergslagen. I Skåne till exempel dominerar flinta helt och därför är en sådan studie inte lämplig eller ens möjlig att genomföra där. Arbetet är både inomvetenskapligt intressant, men har också en betydelse för vår samtid. Ofta förutsätter vi att det först är i modern tid som människan rest och skapat långväga kontakter, en självbild som ifrågasätts när äldre tiders material studeras.

Patrik Gustafsson
Ph.D. student
Archaeology
Södertörns högskola/Södertörn University
Address: SE-141 89 Huddinge, Sweden
Office: 0046 155 24 79 09
Mobile: 0046 70651 06 71
Email: patrik.sh.gustafsson@sh.se
or patrik.gustafsson@dll.se